Dodatni Septembarski prelazni rok 2020, prvostepene odluke

U skladu sa članom 40., 41. i 57. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u Dodatnom septembarskom prelaznom roku (prvostepene), koje možete videti dole.

Ukoliko je prilikom objavljivanja prelaska igrača došlo do tehničke greške, zainteresovana strana može da izjavi prigovor u roku od 8 dana od objavljivanja.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS. Ukoliko je pri donošenju odluke došlo do tehničke greške, nezadovoljna strana može da izjavi prigovor u roku od 8 dana bez plaćanja takse.

Share:

Author: rkmks